વર્ષા…

Posted: May 25, 2012 in Other

Very Good 🙂

મારી લાગણીઓ નું વૃક્ષ....

વર્ષારાણી ભલે ને તું મન મૂકી ને વર્ષી ,
પણ ભીંજવી ના શકી મુજ અંતર મન ને ,

હેલી ગઈ તારી કોરી મારા પરથી ,
લે રહી ગઈ ફરીથી હું કોરી 🙂
ઓં વર્ષા ભલે તું મન મુકીને વર્ષી .

નાકામ રહી આ વખતે પણ તારી કોશીશ …..
મુજ અંતર મન ભીન્જવવાની ,
કર કૈક નવું , વરસ કૈક નવી રીતે કે
ભીંજાઈ મુજ અંતરમન …………
હું આતુર છુ તરબોળ થવા તારા માં ઓ વર્ષારાણી ……

– કૃતિ રાવલ ૨૪/૫/૨૦૧૨

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s