દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં

Posted: March 15, 2012 in Other

 

દીકરી હૈયા કેરો હાર, ખીલતી ખુશીઓનો ગુલાલ,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
પાડતી કુમ કુમ કેરા પગલા, એ તો આંગણ કેરી વેલ,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
આંગળી પકડતી, પિતાના પ્યારથી આંસુડા પોછતી,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
લક્ષ્મી બની આવી, લાવી એ તો હેતભરીને વહાલ,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
ત્રણકુળ તારતી, મનમાં એ તો અભિમાન ના લાવતી
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
કંકુ કેરા થાપા કરતી, આંસુભરી વસમી વિદાય એ તો લેતી
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
મા-બાપના દુ:ખ દેખી ના શકે, એ તો દોટ મૂકીને આવતી,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
પિયરમાં પ્રિત કેરો ટહુકો, સાસરમાં સૌને એ તો ગમતી,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
દીકરી દેવોભવ, દીકરી સૌની વ્હાલ ભરેલો દરિયો,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં…
એક ભવમાં અનેક રૂપ ધારણ કરતી, એ તો ત્રણકુળ તારતી,
દીકરીને પારકી થાપણ કહેવાય નહીં………

Thanks A Lot

(Atulbhai Shah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s