અસત્યો માંહે થી પ્રભુ

Posted: February 23, 2012 in Other

અસત્યો માંહે થી પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,

પ્રભો અંતર્યામી જીવન જીવ ના દીનશરણા,
પિતા માતા બંધુ, અનુપમ સખા હિત કરણા;
પ્રભા કીર્તિ કાંતિ, ધન વિભવ સર્વસ્વ જન ના,
નમું છું, વંદું છું, વિમળમુખસ્વામી જગતના.

સૌ અદભૂતો માં તુજ સ્વરૂપ અદભૂત ની રખું,
મહા જ્યોતિ જેવું નયન શશી ને સૂર્ય સરખું,
દિશા ઓ ગુફા ઓ પૃથ્વી ઊંડું આકાશ ભરતો,
પ્રભો એ સૌથી એ પરપરમહું દૂર ઊડતો.

પ્રભો તું આદિ છે શુચિ પુરૂષ પુરાણ તું જ છે,
તું સૃષ્ટિ ધારે છે, સૃજન પલટયે ના થતું જ છે,
અમારા ધર્મો ને અહર્નિશ ગોપાલ તું જ છે,
અ પાપી પા પી નું શિવસદન કલ્યાણ તું જ છે.

પિતા છે અકાકિ જડ સકળ ને ચેતન તણો,
ગુરૂ છે મોટો છે જન કૂળ તણો પૂજ્ય તું ઘણો,
ત્રણે લોકે દેવા નથી તું જે સમો અન્યન થશે,
વિભુરાયા તું થી અધિક પછી તો કોણ જ હશે.

વસે બ્રહ્માંડો માં, અમ ઉર વિષે વાસ વસતો,
તું આઘે માં આઘે, પણ સમીપ માં નિત્ય હસતો,
નમું આત્મા ઢાળી, નમન લળતી દેહ નમજો,
નમું કોટિ વારે, વળી પ્રભુ નમસ્કાર જ હજો.

અસત્યો માંહે થી પ્રભુ !પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારે થી, પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહા મૃત્યુ માંથી, અમૃત સમીપે નાથ ! લઈજા,
તું-હીણો હું છું તો તુજ દરશનાં દાન દઈજા.

પિતા !પેલો આઘે, જગત વીંટ તો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદી નાં તે ગમ વહે;
વહો એવી નિત્યે મુજ જીવન ની સર્વ ઝરણી,
દયા ના પુણ્યો ના, તુજપ્રભુ ! મહાસાગર ભણી.

થતું જે કાયા થી, ઘડીક ઘડી વાણી થી ઊચરું,
કૃતિ ઇંદ્રિયો ની, મુજ મન વિશે ભાવજ સ્મરું;
સ્વભાવે બુદ્ધિ થી, શુભ-અશુભ જે કાંઈક કરું,
ક્ષમા દષ્ટે જોજો, – તુજ ચરણમાં નાથ જી ! ધરું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s