અખિલ બ્રહ્માંડ માં

Posted: February 23, 2012 in Other

અખિલ બ્રહ્માંડ માં એક તું શ્રી હરિ,
જુ જવે રૂપ અનંત ભાસે;
દેહ માં દેવ તું , તેજ માં તત્વ તું,
શૂન્ય માં શબ્દ થઇ વેદ વાસે … અખિલ બ્રહ્માંડ માં …

પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂ ધરા,
વૃક્ષ્ર થઇ ફૂલી રહ્યો આકાશે;
વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને,
શિવ થકી જીવ થયો એજ આશે … અખિલ બ્રહ્માંડ માં …

વેદ તો એમ વદે શ્રુતિ-સ્મૃતિ સાખ દે,
કનક કુંડલ વિષે ભેદન્હો યે;
ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવાં,
અંતે તો હેમ નું હેમ હોયે … અખિલ બ્રહ્માંડમાં …

વૃક્ષ માં બીજ તું, બીજ માં વૃક્ષ્ર તું,
જોઉં પટંતરોએ જ પાસે;
ભણે નરસૈયો એ જમન તણી શોધ ના,
પ્રીત કરું પ્રેમ થી પ્રગટથાશે … અખિલ બ્રહ્માંડમાં…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s